Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Kontynuacja przeglądania strony, jest jednoznaczna z akceptacją ich wykorzystania. Możesz zmienić ustawienia lub uzyskać więcej informacji tutaj.

Regulamin Sespanol.pl

1.PODSTAWOWE DANE:

Wszystkie dokonywane przez Państwa zakupy na stronie www.sespanol.pl podlegają ogólnym warunkom sprzedaży przedstawionym w niniejszym dokumencie.   

Zakupy realizowane przez internet są regulowane przez hiszpańskie prawo, w szczególności przez:   

•    Ustawę 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach spółek prowadzących działalność w zakresie usług informatycznych i handlu elektronicznego (LSSI)
•    Ustawę 3/2014, z dnia 27 marca, modyfikująca tekst jednolity ogólnej ustawy o ochronie klientów i użytkowników oraz inne ustawy uzupełniającymi, zatwierdzonymi przez Dekret Królewski 1/2007, z dnia 16 listopada (LGDCyU).

Umowy sporządzane są w języku hiszpańskim, polskim lub angielskim, w zależności od miejsca pochodzenia klientów Sespanol.   

Firma Sespanol, której właścicielem jest Przemyslaw Klimczak (dalej zwana: sespanol.pl), z siedzibą pod adresem: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17 de Valencia, C.P: 46023, hiszpański numer identyfikacji podatkowej C.I.F.: X9584814R. Adres elektroniczny do kontaktu: info@sespanol.com.
 

Sespanol.pl zastrzega sobie prawo do tego by w dowolnym momencie dokonywać zmian w wyglądzie strony internetowej oraz jej treści a także zmian w Ogólnych Warunkach Umowy, poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej tak aby użytkownicy i klienci mogli się z nimi zapoznać podczas odwiedzin oraz przed nabyciem przez nich jakiegokolwiek z produktów oferowanych przez sespanol.pl.

Uznaje się, że warunki niniejszego dokumentu są w całości i bez żadnych zastrzeżeń zaakceptowane po dokonaniu wpłaty podanych kwot.  

2. REZERWACJA, CENA, I SPOSÓB PŁATNOŚCI. 

  • Opis procesu rezerwacji.

W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny po wyborze oferty usług edukacyjnych znajdującej się na stronie internetowej sespanol.pl. Następnie udostępniona zostanie strona logowania użytkownika na portalu sespanol.pl (jedynie po rejestracji jako użytkownik sespanol.pl), za pomocą której można rozpocząć proces zakupu wraz ze wszystkimi gwarancjami bezpieczeństwa i poufności.  

Można również skontaktować się z sespanol.pl bezpośrednio i po otrzymaniu potwierdzenia dostępności wybranych usług edukacyjnych dokonać wpłaty depozytu w wysokości 200 €, lub całości kwoty za kurs i pozostałe usługi edukacyjne.

Proces wysłania zgłoszenia oraz zakupów składa się z 6 kroków:

Krok 1: Wybór usług edukacyjnych i dodatków do wybranych kursów;
Krok 2: Podanie sespanol.pl swojich danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu związanego z kwestiami administracyjnymi;   
Krok 3: Potwierdzenie danych i wybranych usług. Należy potwierdzić i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności (po uprzednim ich przeczytaniu).
Krok 4: sespanol.pl potwierdza dostępność wybranych usług oraz ich końcowy koszt;  
Krok 5: Wpłata depozytu w wysokości 200 € jako rezerwacja lub też całości kwoty za kurs i pozostałe usługi (dysponujemy 2 rodzajami dokonywania wpłaty: za pośrednictwem przelewu bankowego oraz karty kredytowej), zachowując przy tym wszelkiego rodzaju gwarancje poufności i bezpieczeństwa. Do momentu otrzymania przez sespanol.plwpłaty depozytu czy też całości opłaty za kurs oraz dokumentu powierdzającego dokonanie wpłaty rezerwacja nie zostanie sfinalizowana;  

  • Cennik. 

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i obowiązują dla wszelkich zakupów dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne będące klientami sespanol.pl. Wskazane ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, dlatego też po wysłaniu formularza zgłoszeniowego obliczymy koszt wybranych usług oraz powierdzimy końcową cenę.  
 

Ceny podane w złotówkach (PLN) mają charakter orientacyjny i nie są aktualizowane wraz z rzeczywistymi zmianami kursu walut.   Opłaty za zakupione usługi dokonywane są wyłącznie w euro.  
 

  • Sposób dokonania płatności.

Oferujemy 2 sposoby dokonania płatności: 

1. Wpłata całości kwoty za zakupione usługi. 

2. W pierwszej kolejności dokonywana jest wpłata depozytu, w wysokości 200€,  a następnie (w terminie maksymalnie 20 dni przed rozpoczęciem kursu) pozostałej części kwoty za zakupione usługi. 

  • Rezerwacja w ostatnim momencie.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie 20 dni przed rozpoczęciem kursu po dokonaniu rezerwacji powinny dokonać wpłaty za całość wybranych usług. 

  • Potwierdzenie rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo, za pośrednictwem poczty elektronicznej  jej potwierdzenie wraz z ogolnymi warunkami umowy, fakturę ze wszystkimi danymi dotyczącymi dokonanych wpłat oraz tych, które należy uregulować przed przyjazdem na kurs. Wszystkie opłaty dotyczące kursów oraz zakwaterowania należy uregulować w całości, w terminie 20 dni przed rozpoczęciem kursu.   

3. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ANULOWANIA UMOWY, NIE STAWIENIA SIĘ I/REZYGNACJI Z KURSU ZE STRONY KLIENTA (UCZNIA).   

  • Odstąpienie od umowy i anulowanie zamówienia. 

Klienci sespanol.pl mogą zmienić zdanie i anulować zamówioną usługę edukacyjną w terminie 14 dni roboczych (od momentu zgłoszenia oraz dokonania wpłaty), bez ponoszenia przy tym żadnych konsekwencji oraz bez konieczności złożenia wyjaśnień. Przed upływem terminu złożenia odstąpienia (anulowanie zakupów w ciągu 14 dni), klient powinien powiadomić sespanol.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na dwa sposoby:   

1.    Poprzez wysłanie drogą pocztową pisma wraz z formularzem odstąpienia od umowy podanym poniżej oraz dokumentem tożsamości (nr dowodu osobistego, paszportu).
2.    Za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z formularzem odstąpienia od umowy podanym poniżej oraz dokumentem tożsamości (nr dowodu osobistego, paszportu). 

Jeśli klient wyrazi w ten sposób chęć odstąpienia od umowy sespanol.pl dokonuje zwrotu całości otrzymanej od niego wpłaty. Klient ponosi przy tym koszty związane ze zwrotem a sespanol.pl ponosi zwykłe koszty dostawy w przypadku przesłania materiałów edukacyjnych.  W przypadku gdy klient skorzysta z droższych niż zwykłe form przesyłki, klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie. 

Sespanol.pl dokona zwrotu dokonanej wpłaty w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Sespanol.pl może wstrzymać się od zwrotu kosztów aż do momentu otrzymania dóbr czy też dowodu ich zwrotu w przypadku wysłania materiałów edukacyjnych.   

Wzór formularza odstąpienia od umowy / zamówienia.
(W przypadku odstąpienia od umowy, ważnye jest wypełnienie i odesłanie właśnie tego formularza)

Data (kiedy się realizuje odstąpienie od umowy / zamówienia)_______________________
Do wiadomości sespanol.pl, adres Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17 de Valencia, C.P: 46023 y email: info@sespanol.com:
Ja (Imię i Nazwisko) ________________________________z dokumentem o Nr (numer dowodu lub paszportu) ____________niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy / zamówienia Nr  (numer zamówienia lub faktury)___________,  następującej usługi (lista zamówionych usług)_____________________________________________________________________________________zamówionej z Sespanol.

Powód odstąpienia od umowy (odpowiedź jest dobrowola. Sespanol bedzie wdzięczny za wskazanie powodu odstąpienia od umowy w celu poprawy oferowanych usług)_________________________________________________________________________________________________________

- Imię klienta / ucznia( w przypadku gdy odbiorcą zakupionych usług jest inna osoba niż ich nabywca)__________________________________

Podpis konsumenta i urzytkownika__________________________________

  • Anulowanie zgłoszenia, nie stawienie się i/lub rezygnacja z uczestnictwa w programie ze strony klienta (ucznia) po upływie terminu. 

W przypadku gdy uczeń wyraża chęć anulowania zgłoszenia po upływie terminu zgłoszenia odstąpienia od umowy, powinien powiadomić o tym sespanol.pl drogą mailową czy też powiadomić o tym, w inny, wiarygodny sposób. 

Jeżeli anulowanie dokonane jest w ciągu 20 dni przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania, klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.   

Jeżeli anulowanie dokonane zostanie w terminie większym niż 20 dni przed rozpoczęciem kursu, koszty anulowania zostaną pokryte w ramach wpłaconych 200 € kaucji. 

Zwroty zostaną dokonane w terminie od jednego do czterech tygodni od momentu otrzymania powiadomienia o anulowaniu ze strony ucznia, dokonanego drogą mailową lub w inny, wiarygodny sposób. Zwroty realizowane są jedynie w formie przelewu bankowego. 

Sespanol.pl zastrzega sobie prawo do anulowania kursu oraz zakwaterowania klienta w przypadku gdy nie dokonał on odpowiednich wpłat, określonych w Ogólnych Warunkach Umowy. W tym przypadku nie zostanie zwrócona również kwota rezerwacji. 

Przeprowadzenie kursu zależy od zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników w grupie. W przypadku ich braku, 20 dni przed przewidzianym dniem rozpoczęcia kursu może on zostać anulowany. Sespanol.pl zaproponuje wówczas uczestnikowi udział w innym, podobnym programie. W przypadku gdy nie będzie on zainteresowany udziałem, sespanol.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu całości wpłaconej kwoty.   

W przypadku usunięcia z kursu, uczestnikowi nie przysługuje żadne prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

Sespanol.pl nie jest zobowiązany przez żadne prawo do wypłaty odszkodowania w przypadku gdy kurs zostaje anulowany w wyniku zaistnienia siły wyższej.  

4. ZMIANY I  ZDARZENIA PODCZAS PROGRAMU.

  • Święta lokalne i państwowe.

Podczas świąt lokalnych i państwowych w miastach gdzie odbywają się zajęcia nie zostaną one przeprowadzone. Nie ma przy tym możliwości ich odrobienia. Święta te zostały już zawarte w kalendarzach zajęć oraz w informacji na temat kursu. Daty mogą ulegać zmianom, dlatego też należy potwierdzić w kalendarzu rezerwacji dokładny termin kursu. 

  • Zmiany w rezerwacji. 

W przypadku chęci dokonania jakichkolwiek zmian (dotyczących kursu, zakwaterowania bądź terminów) w potwierdzonym już kursie i zakwaterowaniu, niektóre szkoły bądź centrum edukacyjne mogą pobierać dodatkowe opłaty za zmiany zaistniałe po przybyciu w miejsce zakwaterowania, zakupione usługi czy też kurs. Opłaty te mogą wachać się między 100€ a 200€ i wiążą się z kosztami administracyjnymi.

  • Rozszerzenie programu.   

W przypadku gdy po rozpoczęciu kursu uczeń chciałby poszerzyć lub zmienić jakikolwiek aspekt zakupionego programu w sespanol.pl należy poinformować Sespanol o zmianach jakich chciałby dokonać. Sespanol.pl wraz z centrum edukacyjnym zajmie się wówczas stosownymi kwestiami administracyjnymi i potwierdzi uczniowi czy zmiany czy też rozszerzenie programu jest możliwe. Po potwierdzeniu zmian, jeśli wiążą się one z dodatkowymi kosztami, uczeń powinien dokonać odpowiedniej wpłaty bezpśrednio na konto sespanol.pl. Jeżeli zmiany niosą ze sobą zmniejszenie zakresu programu, uczniowi nie przysługuje żadnego rodzaju zwrot wpłaconej kwoty.   

5. ZWYCZAJE KRAJÓW, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ KURSY, ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODCZAS KURSU.   

Uczniowie powinni przestrzegać prawa i zwyczajów państw, w których odbywają się kursy i w których przebywają. Uczniowie powinni zrozumieć, że zwyczaje i tradycje takie jak godziny pracy, posiłków etc., mogą się różnić od tych, które obowiązują w krajach ich pochodzenia i powinni się do nich dostosować. Uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania oraz z szacunkiem odnosić się do innych uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły oraz rodzin czy też osób odpowiedzialnych za miejsce ich zakwaterowania.  

Nadużycie alkoholu i innych nielegalnych substancji nie będzie tolerowane w szkole ani w miejscu zakwaterowania.  

W przypadku gdy uczeń będzie agresywny wobec innego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły czy też osoby odpowiedzialnej za miejsce zakwaterowania zostanie usunięty z kursu bez prawa do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty.

Uczniowie, którzy zachowują się w nieodpowiedni sposób czy też nie przestrzagają zasad obowiązujących w szkole i miejscu zakwaterowania, mogą zostać usunięci z kursu.

Jeżli nieodpowiednie zachowanie ucznia spowoduje jakikolwiek koszty czy też będzie się wiązało z koniecznością wypłacenia odszkodowania osobom trzecim, będzie on odpowiedzialny bądź też jego rodzice i prawni opiekunowie za jego pokrycie.  

W przypadku nieobecności w godzinach trwania zajęć uczniowi nie przysługuje żadnego rodzaju zwrot poniesionych kosztów czy też odszkodowanie za opuszczone zajęcia. Jeżeli uczeń zdecyduje się z własnej woli przerwać, ostatecznie bądź czasowo, kurs w którym uczestniczy i/lub jego pobyt, nie przysługuje mu wówczas żadnego rodzaju odszkodowanie za opuszczone zajęcia.  

6. PASZPORT, WIZY I DOKUMENTY. 

Uczeń, który bierze udział w kursie sespanol.pl powinień zadbać o swoje dokumenty osobiste (paszport, dowód tożsamości, wizy), zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się zakupiony kurs. Klient odpowiedzialny jest za wyrobienie odpowiedniej wizy w przypadku gdy wymaga tego kraj, w którym przeprowadzany jest kurs. 

Jeżeli uczeń jest zainteresowany dłuższym pobytem, powyżej 3 miesięcy i nie jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, powinien ubiegać się o wizę długoterminową (czy też wizę studencką długoterminową).   

Uczniowie, którzy zostali wpisani na kurs i muszą ubiegać się o stosowną wizę, po uiszczeniu całości opłaty za kurs i zakwaterowanie otrzymają od sespanol.pl potwierdzenie potrzebne do sporządzenia wizy. 

Jeżeli uczeń nie może wziąć udziału w kursie ze względu na fakt, iż nie przyznano mu wizy, powinien dostarczyć nam dokument potwierdzający odrzucenie jego wniosku wizowego i sespanol.pl zwróci wówczas wpłaconą kwotę za wyjątkiem depozytu. W tym przypadku należy nas pisemnie o tym powiadomić, najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. W przeciwnym wypadku zastosowane zostaną ogólne zasady anulowania umowy. Zalecamy zapoznać się z ogólnymi zasadami anulowania umowy przedstawionymi w niniejszym dokumencie. 

Uczniowie, którzy są obywatelami państw członkowskich UE, którzy uczestniczą w kursie na terytorium innego z państw członkowskich powinni również wyrobić Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zapewnia prawo do korzystania ze służby zdrowia w razie gdy zaistnieje taka potrzeba, podczas pobytu czasowego na terytorium Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Szwajcarii.   

7. POMOC I WSPARCIE.


Sespanol jest pośrednikiem między uczniem a centrum edukacyjnym. 
Podczas pobytu centrum zapewnia uczestnikom wszelkiego rodzaju wsparcie i potrzebne informacje.   

W przypadku zaistnienia wszelkiego rodzaju wątpliwości, trudności, reklamacji lub też probemów podczas pobytu, uczestnik powinien skontaktować się bezpośrednio z centrum edukacyjnym w celu znalezienia szybkiego rozwiązania. Następnie, należy poinformować sespanol.pl w celach informacyjnych. 

 8. UBEZPIECZENIE. 

Szkoły i centra edukacyjne, z którymi współpracuje sespanol.pl posiadają podstawowe ubezpieczenie. Zaleca się jednak wykupienie prywatnego ubezpieczenia w celu uzupełnienia zakresu, którego nie obejmuje podstawa polisa.  

9. ALERGIE, INFORMACJA O PRZEBYTYCH CHOROBACH, LECZENIU I/LUB ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH. 

Uczeń, rodzice albo opiekunowie prawni są zobowiązani poinformować nas o chorobach, alergiach czy też leczeniu ucznia w momencie zgłoszenia. W przeciwnym razie, sespanol.plnie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencie wynikające z braku posiadanej inforamacji. Sespanol.pl zaleca aby w momencie dokonywania rezerwacji poinformować nas o alergiach spożywczych co też będzie brane pod uwagę podczas opracowania menu posiłków. Sespanol.pl zaleca aby poinformować również o tym czy uczestnik kursu jest osobą palącą co pozwoli na zakwaterowanie go w miejscu gdzie palenie jest dozwolone. W nagłych przypadkach, uczeń, jego rodzice bądź opiekunowie powinni upoważnić pracownika centrum edukacyjnego aby ze względu na chorobę, zranienie, wypadek, etc. mógł umieścić ucznia w centrum medycznym jeżeli tak zadecyduje lekarz. W przypadku wykupienia ubezpieczenia, które nie pokrywałoby całości poniesionych kosztów uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia zainstniałych różnic.   

10. ZAKWATEROWANIE. 

Uczeń otrzyma informację o miejscu zakwaterowania jeszcze przed rozpoczęciem kursu, zanim opuści on kraj zamieszkania. 

Zakwaterowanie jest dostępne dla uczniów, którzy zakupili pobyt od godz. 14:00 w niedzielę przed rozpoczęciem kursu (poniedziałek), aż do godz. 12:00 w sobotę po ostatnich zajęciach (piątek).   W przypadku gdy zechcą Państwo wykupić dodatkowe noclegi, zakwaterowanie będzie dostępne zgodnie z opublikowanym cennikiem. Zalecamy skontaktować się ze szkołą czy też centrum edukacyjnym w celu upewnienia się. 

W zależności od rodzaju zakwaterowania oraz szkoły czy centrum edukacyjnego wymagana jest kaucja za zakwaterowanie w wysokości między 100€ a 200€, którą należy zapłacić po przyjeździe (zaleca się aby zapoznali się Państwo z informacją i opisem zakwaterowania każdej ze szkół). Kaucja ta pobierana jest w celu zapewnienia, że uczeń będzie przestrzegał zasad obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz zapłaci za wszelkie wyrządzone szkody czy też dodatkowe opłaty za zużycie gazu, wody i/lub prądu doliczane do opłat podczas pobytu (jedynie w wyjątkowych przypadkach gdy znacznie przekraczają one normalne zużycie). 

Niektóre szkoły i centra edukacyjne mogą pobierać dodatkowe opłaty jeżeli kurs odbywa się w sezonie turystycznym, w przypadku niektórych kursów lub miejsc zakwaterowania (zaleca się aby zapoznali się Państwo z informacją i opisem zakwaterowania każdej ze szkół). 

Niektóre szkoły i centra edukacyjne mogą pobierać dodatkowe opłaty za zarządzanie, które mogą wachać się miedzy 40€ a 50€ (zaleca się aby zapoznali się Państwo z informacją i opisem zakwaterowania każdej ze szkół). 

Niektóre szkoły i centra edukacyjne mogą pobierać dodatkowe opłaty związane z usługami sprzątania, które mogą wachać się miedzy 40€ a 50€. Opłacane są one na końcu pobytu. 

Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania zwyczajów i tradycji obowiązujących w rodzinach, u których będzie on zakwaterowany oraz zasad obowiązujących w domach studenckich. Jeżeli jednak wspomniane zwyczaje w danej rodzinie, ich wyrażenia czy też zachowania w jakikolwiek sposób urażają go, ma on prawo do zgłoszenia tego faktu sespanol.pl czy też w centrum edukacyjnym i będzie mógł wówczas, po uprzedniej uzasadnionej prośbie, zmienić rodzinę u której przebywa na bardziej zgodną z jego zasadami czy charakterem. 

Uczeń powinien dbać o umeblowanie oraz sprzęt znajdujący się w przydzielonym mu miejscu zakwaterowania oraz pilnować aby ich stan w momencie ukończenia kursu odpowiadał temu, w momencie jego rozpoczęcia. 

Zabronione jest przebywanie w miejscu noclegu innych osób, które nie wykupiły usługi zakwaterowania za pośrednictwem sespanol.pl, szkoły czy też centrum edukacyjnego, bez uprzedniej zgody szkoły. W przypadku zgody na przebywanie osoby z zewnątrz, szkoła może żądać dodatkowej opłaty.   

11. ORGANIZACJA DOJAZDU.


Uczniowie pokrywają samodzielnie koszty lotów oraz inne, związane z transportem, zarówno podróży tam jak i powrotnej, a także przejazdu na terenie kraju za wyjątkiem sytuacji gdy centrum edukacyjne zapewnia tego typu przejazd i został on wykupiony przez ucznia.   Szkoły i centra edukacyjne oferują możliwość odbioru ucznia oraz transportu, która może zostać zakupiona jako dodatkowa usługa (zaleca się aby zapoznali się Państwo dokładnie z informacją oraz opisem każdej ze szkół). Ważne aby potwierdzić punkty, w których szkoły odbierają ucznia gdyż mogą one ulegać zmianie. Uczeń powinien poinformować sespanol.pl o formie transportu, dacie oraz godzinie przyjazdu co najmniej tydzień po zatwierdzeniu kursu.  

W niektórych przypadkach sespanol.pl oraz centrum edukacyjne mogą poinformować o najbardziej ekonomicznych sposobach dojazdu ale nie są oni odpowiedzialni za organizowanie podróży, dlatego też nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zakupienia biletów przed potwierdzeniem kursu.  

12. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ. 

Sespanol i centrum edukacyjne mogą robić zdjęcia uczniom, które później są wykorzystywane w materiałach promocyjnych (na ulotkach, na stronie internetowej, w katalogach etc.), chyba że uczeń, jego rodzice albo opiekunowie prawni nie wyrażą na to zgody. W takim wypadku należy poinformować o tym sespanol.pl pisemnie, poprzez wysłanie stosownego pisma na adres: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17 de Valencia, C.P: 46023. Albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sespanol.com, poprzez wiadomość o tytule: “nie wyrażam zgody na wykorzystanie zdjęć”.

13. PRZYSYŁANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH. 

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach spółek prowadzących swoją działalność w zakresie usług informatyczych i handlu elektroniczneg, artykuł 21, sespanol.pl prosi o wyrażenie zgody na wysyłanie materiałów reklamowych dotyczących naszych usług oraz aktualnych promocji, które w naszym uznaniu mogą Państwa zainteresować. Materiały te wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jakiejkolwiek innej formy komunikacji elektronicznej.

W przypadku nie wyrażenia zgody na ich przesyłanie należy poinformować o tym sespanol.pl pisemnie, poprzez wysłanie stosownego pisma na adres: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17 de Valencia, C.P: 46023. Albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sespanol.com, poprzez wiadomość o tytule: “nie wyrażam zgody na wysyłanie materiałów promocyjnych”.   

14. REKLAMACJE. 

W przypadku reklamacji należy poinformować o tym sespanol.pl pisemnie, poprzez wysłanie stosownego pisma na adres: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17 de Valencia, C.P: 46023. Albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sespanol.com, poprzez wiadomość o tytule: “Reklamacje”.

Jakiekolwiek spory zostaną rozstrzygnięte przez właściwe sądy w Walencji.   


15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 

Sespanol.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy centrum edukacyjne, miejsce zakwaterowania albo firma nie wywiążą się z warunków umowy. Sespanol.pl pełni rolę pośrednika, który oferuje i sprzedaje klientom usługi świadczone przez centra edukacyjne.

Wszelkie informacje o kursach i zakwaterowaniu zostały przekazane sespanol.pl przez szkoły i miejsca zakwaterowania, daltego też firma ta nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności bądź różnic. W takim wypadku należy nas o tym poinformować, abyśmy mogli aktualizować publikowane przez nas informacje.

Odpowiedzialność za wszystko co dzieje się w centrum edukacyjnym, w miejscu zakwaterowania oraz w firmie jak i za nie wywiązanie się z warunków umowy ponoszą właśnie te miejsca, jako podmioty odpowiedzialne i świadczące usługi. Sespanol.pl nie ponosi przy tym żadnej odpowiedzialności.