Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Kontynuacja przeglądania strony, jest jednoznaczna z akceptacją ich wykorzystania. Możesz zmienić ustawienia lub uzyskać więcej informacji tutaj.

Polityka Prywatności

1. DANE IDENTYFIKACYJNE:

W niniejszych Kwestiach Prawnych sespanol.pl przedstawia przepisy i warunki strony internetowej sespanol.pl; warunki jej użycia, sprzedaży oferowanych usług edukacyjnych, przeglądania strony oraz relacji z klientami i użytkownikami odwiedzającymi stronę sespanol.pl.

Sespanol.pl za pomocą niniejszej strony internetowej oferuje kursy językowe i usługi edukacyjne. Jesteśmy pośrednikami między uczniami a podmiotami i szkołami świadczącymi usługi edukacyjne. Jako pośrednicy jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie i administrowanie zgłoszeń uczniów oraz przedstawianie im produktów edukacyjnych sprzedawanych przez szkoły i centra edukacyjne.   

Cenimy i szanujemy naszych klientów i uczniów dlatego też działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przede wszystkim chcemy poinformować, że są Państwo na stronie sespanol.pl: w celach informacyjnych (artykuł 10 Ustawy 34/2002, z 11 lipca, o usługach spółek prowadzących działalność w zakresie usług informatycznych i handlu elektronicznego), sespanol.pl jest firmą, której właścicielem jest Przemyslaw Klimczak (zwana dalej sespanol.pl), adres firmy: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17 de Valencia, C.P: 46023, hiszpański numer identyfikacji podatkowej C.I.F.: X9584814R. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: info@sespanol.com.

Aby przedstawione ogólne warunki były dla Państwa jak najbardziej zrozumiałe, poniżej przedstawiamy słownik najważniejszych pojęć:   

"Strona" - domena sespanol.pl do dyspozycji użytkowników i klientów.  


"Portal" - zbiór stron sespanol.pl do dyspozycji użytkowników i klientów.


"Użytkownik" - osoba fizyczna lub prawna, osoby zainteresowane i przeglądające stronę sespanol.pl.

"
Klient" - osoba przeglądająca stronę sespanol.pl, zarejestrowana i dokonująca zakupów naszych produktów.

"
Treść strony" - tematy, wiadomości, teksty, zdjęcia, wykresy lub rysunki, komentarze, ikony, loga, technologia, linki, wzory, rysunki, pliki dzwiękowe i/lub zdjęcia, nagrania, software, layout, grafiki i kody źródłowe stron składające się na całość strony sespanol.pl i zawierające informacje i usługi, które sespanol.pl oddaje do dyspozycji użytkowników i klientów.  


"Strona intenetowa" - termin opisujący formę dostępu do informacji za pośrednictwem internetu, poprzez strony internetowe stworzone w języku HTML lub podobnym oraz w języku programowania takim jak java, javascript, PHP, bądź inne, etc… Na stronie internetowej zaprojektowanej i opublikowanej pod nazwą domeny internetowej sespanol.pl zamieszcza informacje, które pragnie oddać do dyspozycji użytkowników i klientów. 

"Pliki Cookie (ciasteczka)" - małe pliki elektroniczne, które pozwalają na śledzenie sposobu przeglądania na stronie sespanol.pl. Są to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika. Pliki te mogą wpływać na zachowanie prywatności, dlatego też sespanol.pl informuje o korzystaniu z nich z wyprzedzeniem, w momencie kiedy mają one zostać zapisane na stronie. 

2. UŻYTKOWNICY: 

W momencie, w którym dana osoba wchodzi i korzysta z portalu sespanol.pl staje się ona UŻYTKOWNIKIEM sespanol.pl, który poprzez wspomniane wcześniej wejście i korzystanie akceptuje przedstawione tu Ogólne Warunki Korzystania ze Strony.

Wspomniane Ogólne Warunki Korzystania ze Strony stosowane są niezależnie od Ogólnych Warunków Sprzedaży, do których przestrzegania zobowiązani jesteśmy zarówno my jak i klienci dokonujący zakupów na  sespanol.pl.

Treści zawarte na sespanol.pl stanowią własność sespanol.pl oraz ich licencjodawców i publikowane są w Internecie aby zapewnić jak najlepszą informację naszym klientom, którzy wchodzą na stronę aby dowiedzieć się o naszych usługach.

3. KORZYSTANIE Z PORTALU: 

UŻYTKOWNIK staje się odpowiedzialny za właściwe korzystanie z portalu.

Odpowiedzialność ta obejmuje rejestrację na stronie sespanol.pl konieczną do dokonania zakupów naszych usług i oferowanych kursów oraz do dostępu do niektórych treści.  

Podczas wspomnianej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji.

Po dokonaniu rejestracji UŻYTKOWNIK podaje hasło, za które jest odpowiedzialny, zobowiązując się przy tym do korzystania z niego w odpowiedni i poufny sposób.  

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług oferowanych przez sespanol.pl na stronie internetowej, nie wykorzystując ich przy tym do:

1.    Prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, działań nielegalnych, wykorzystywanych w złej wierze oraz przeciwko porządkowi publicznemu;
2.    Rozpowrzechniania treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, pochwalających działalnia związane z terroryzmem oraz przeciwko prawom człowieka;
3.    Powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych sespanol.pl, naszych dostawców oraz osób trzecich, wprowadzania i rozpowrzechniania w naszej sieci wirusów oraz innych systemów fizycznych i logicznych, które mogą spowodować wcześniej wspomniane szkody;  
4.    Prób wejścia na konta naszych klientów lub innych użytkowników, a w konsekwencji ich użytkiwania i zmian czy też modyfikacji w ich wiadomościach.  

Sespanol.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i treści, które naruszałyby godność ludzką, miałaby charakter dyskryminujący, ksenofobiczny, rasistowski, pornograficzny, które działałyby na szkodę dzieci i młodzieży, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz które w naszej ocenie nie powinny zostać opublikowane. W takim wypadku sespanol.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opinie publikowane przez użytkowników na forach, chatach bądź też innych miejscach stanowiących część portalu sespanol.pl.

4. OCHRONA DANYCH: 


Sespanol.pl zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 15/1999, z 13 grudnia, o ochronie danych osobowych (LOPD), informuje, że podane przez użytkownika w formularzu zgłoszeniowym bądź kontaktowym czy też podczas dokonywania zakupu naszych usług dane załączane są do folderu będącego własnością i opowiedzialnością sespanol.pl, zarejestrowanego w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych jako opowiedzialność Pana Przemysława Klimczaka. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym celu za wyjątkiem otrzymania dostępu do usług świadczonych przez Stronę internetową oraz otrzymania odpowiedzi na wysłane zgłoszenie na kursy oferowane przez sespanol.pl, reklamacji bądź też jakiejkolwiek innej komunikacji za pośrednictwem formularzy na Stronie internetowej. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu:    

  • Przekazywania informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też innej formy na temat nowości i usług związanych z Sespanol.pl. 

  • Sporządzania opracowań statystycznych dotyczących korzystania i preferencji użytkowników zarejestrowanych na stronie sespanol.pl, które są podstawą do wprowadzania zmian mających na celu udoskonalanie świadczonych przez nas usług.   
  • Poprawna identyfkacja użytkowników oraz spersonalizowanie żądanych przez nich usług. 

W żadnym wypadku dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem organów prawnych oraz danych potrzebnym szkołom do świadczenia zakupionych usług.   

Pliki i dane sespanol.pl przechowywane są zgodnie z zasadami poufności. Osoby odpowiedzialne za przechowywanie danych sespanol.pl zobowiązane są do zachowania poufności a tym samym stosowania wszelkich środków o charakterze technicznym, organizacyjnym oraz bezpieczeństwa koniecznych do tego by uniknąć ich zmiany, utraty, wykorzystywania czy dostępu przez osoby nie upoważnione, zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą LOPD, oraz innymi, mającymi zastosowanie. 

Dane są zebrane po uprzednim zatwierdzeniu oraz pod warunkiem, że są one konieczne do zapewnienia naszym użytkownikom oferowanych przez sespanol.pl usług, zapewniając przy tym naszym użytkownikom i klientom odpowiednie usługi o charakterze informacyjnym, zarządzającym, administracyjnym i księgowym.    

Sespanol.pl informuje przy tym, że poza LOPD działa również zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z 11 lipca, o usługach spółek prowadzących działalność w zakresie usług informatycznych i handlu elektronicznego. Zgodnie z artykułem 21 tej ustawy, sespanol.pl prosi o wyrażenie zgody na wysyłanie materiałów promocyjnych, dotyczących naszych usług i promocji, które uznamy za interesujące dla Państwa. Materiały te przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też innego środka komunikacji elektronicznej. 

W przypadku braku zgody należy o tym poinformować sespanol.pl za pośrednictwem stosownego pisma wysłanego na adres: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17, Valencia, C.P: 46023. Bądź też poczty elektronicznej: info@sespanol.com, poprzez wiadomość o tytule: “nie wyrażam zgody na wysyłanie materiałów promocyjnych”. 

W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, zmiany, anulowania czy też sprzeciwu wobec wspomnianych danych, zebranych przez sespanol.pl. W celu zapewnienia jak największego komfortu osobom zainteresowanym skorzystaniem z tego prawa ARCO oferuje dwie formy kontaktu z www.sespanol.pl

  • Porzez wysłanie listu pocztą tradycyjną do sespanol.pl pod adres: Calle Carolina Alvarez nº23 Pta. 17, Valencia, C.P: 46023, hiszpański, numer identyfikacji podatkowej C.I.F.: X9584814R. Wraz z kopią państwowego dowodu osobistego bądź też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.   
  • Bądź też przesyłając wniosek drogą elektroniczną na adres: info@sespanol.com, tutułując swoją wiadomość: “Ochrona danych” Wraz z kopią państwowego dowodu osobistego bądź też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.   

Aby zapewnić Państwu jak najdogodniejszą i najbezpieczniejszą formę skorzystania ze swoich praw poniżej oferujemy model formularza, który mogą Państwo skopiować i wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej wraz z kopią państwowego dowodu osobistego bądź też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Model formularza

Data________________

Pan/ Pani_____________________, pełnoletni/a, adres zamieszkania (pełny adres zamieszkania z kodem pocztowym, nazwą miasta, państwa)________________________________, numer dokumentu tożsamości_________________, którego kopię załączono, za pośrednictwem niniejszego pisma korzysta z prawa do dostępu do danych osobowych, zgodnie z przepisami artykułu 15 Ustawy Organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych oraz artykułów 27 i 28 Dekretu Królewskiego 1720/2007, z dnia 21 grudnia, tym samym ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ, o bezpłatne zapewnienie jej (wybór jednej z wymienionych opcji) : 

  • dostępu, 
  • zmiany, 
  • anulowania, 
  • sprzeciwu 

wobec plików z jej danymi w maksymalnym terminie mięsiąca od momentu otrzymania niniejszego wniosku oraz o przesłanie jej za pośrednictwem poczty na powyżej wskazany adres informacji w terminie dziesięciu dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku. Tym samym, prosi się by informacja ta  zawierała, w sposób jasny i zrozumiały, podstawowe dane dotyczące mojej osoby, które zawarte są w plikach otrzymanych w wyniku wszelkich opracowań, procesów i przetwarzania oraz ich źródło, cesjonariuszy oraz szczegółowy opis sposobów ich wykorzystania oraz celów w jakich są one przechowywane. 

Podpis________________

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: 

Jeżeli podoba się Państwu treść sespanol.pl oraz zdjęcia naszych usług, proszę mieć na uwadze, że nie mogą Państwo ich kopiować i posiadać na własność ze względu na fakt, że sespanol.pl, jako taka oraz jako cesjonariusz, jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz przemysłowej jej strony internetowej oraz wszystkich elementów na niej zamieszczonych.

Sespanol.pl zatrzega sobie wszelkie prawo do własności intelektualnej i przemysłowej.

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykułach 8 i 32.1, paragrafu drugiego, ustawy o własności intelektualnej, zabrania się wykorzystywania, rozpowrzechniania i publicznego przedstawiania całości bądź części treści zamieszczonej na stronie internetowej w celach komercyjnych, w jakikolwiek sposob, bez uprzedniego zezwolenia sespanol.pl.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej, będącej własnością sespanol.pl.

UŻYTKOWNIK może wyświetlać elementy zamieszczone na portalu a nawet je wydrukować, kopiować i przechowywać na dysku twardym swojego komputera czy też jakiegokolwiek innego sprzetu jeżeli czyni to wyłącznie w celach prywatnych i na własny użytek. UŻYTKOWNIK nie powinien usuwać, zmieniać, unikać czy manipulować jakiegokolwiek systemu ochrony i bezpieczeństwa zainstalowanego na stronach sespanol.pl

6. WYŁĄCZNOŚĆ GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Sespanol.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i krzywdy spowodowane: błędami, pominięciami w publikowanych treściach, brakiem dostępności portalu czy też wirusami czy złośliwym oprogramowaniem czy też błędami w treściach, stosując przy tym wszelkie możliwe środki technologiczne w celu ich uniknęcia.  

7. ZMIANY: 

Sespanol.pl zastrzega sobie, jeżli uzna za konieczne, prawo do dokonywania zmian na portalu bez uprzedniego powiadomienia. Może przy tym dokonać zmian, usunięcia czy dodania zarówno treści jak i oferowanych usług a także formy w jakiej są one prezentowane i umieszczone na portalu.  

8. LINKI: 

Zamieszczenie połączenia między stroną internetową użytkownika oraz stroną sespanol.pl czy też między stroną sespanol.pl a inną stroną nazywa się Hiperlink.

W przypadku gdy sespanol.pl zamieszcza linki bądź hiperlinki do innych stron internetowych, sespanol.pl w żaden sposób nie kontroluje wspomnianych miejsc i ich treści. Sespanol.pl zrzeka się przy tym ze wszelkiej odpowiedzialności za treści zawarte na stronie, do której odnosi się link, oraz nie odpowiada za jej dostępność techniczną, jakość, bezpieczeństwo, dokładność, zgodność z prawdą, ważność oraz zgodność z prawem jakiegokolwiek z zamieszczonych tam materiałów czy też informacji zawartych na stronach, do których odnosi sie hiperlink bądź też innych.

Zamieszczenie wspomnianych powyżej linków zewnętrznych nie oznacza żadnego rodzaju połączenia, fuzji czy też udziałów w tych podmiotach.  

9. PRAWO DO USUNIĘCIA: 

Sespanol.pl zastrzega sobie prawo do odmowy czy też usunięcia dostępu do portalu oraz/lub oferowanych usług bez wcześniejszego ostrzeżenia, na wniosek osoby trzeciej, w tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony.  

10. OGÓLNE ZASADY: 

Sespanol.pl w przypadku nie przestrzegania niniejszych warunków oraz korzystania z portalu w niewłaściwy sposób podejmie wszelkie czynności o charakterze cywilnym i karnym zgodne z obowiązującym prawem.  

11. ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH I OKRES WAŻNOŚCI: 

Sespanol.pl w dowolnym momencie może zmienić niniejsze warunki a zmiany te zostaną opublikowane w tym miejscu. Czas obowiązywania wspomnianych warunków zależny jest od ich opublikowania i będą one obowiązywać aż do momentu ich zmodyfikowania przez inne tutaj opublikowane.  

12. PRZEPISY PRAWA MAJĄCE ZASTOSOWANIE: 

Relacja między sespanol.pl a UŻYTKOWNIKIEM jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa hiszpańskiego i wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez właściwe sądy w Walencji.   

13. ZAKUP USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SESPANOL.PL

Z uwagi na to, jak istotne jest dla nas by w momencie zakupu naszych usług edukacyjnych nasi użytkownicy i klienci znali warunki naszego działania, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem sespanol.pl, gdzie przedstawiono wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu i płatności za usługi sespanol.pl.

14. PLIKI COOKIE: 

Korzystamy z własnych plików cookie oraz tych będących własnością firm niezależnych aby udoskonalić nasze usługi i przedstawić Państwu materiały promocyjne związane z Państwa preferencjami na podstawie dokonanej analizy sposóbu korzystania przez Państwo z przeglądarki. Zgodnie z artykułem 22 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o uslugach spółek prowadzących działalność w zakresie usług informatycznych i handlu elektronicznego, pragniemy poinformować, że po wejściu na portal sespanol.pl, będziemy prosili o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. Mogą się Państwo zapoznać z wszelkimi informacjami na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, sposobów ich wykorzystywania, czasu trwania i procesu odinstalowania ich z Państwa komputera w Polityce Plików Cookie firmy sespanol.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nią tutaj.